Lundbeckfonden skruer op for investeringer i biotek – godt hjulpet på vej af ny strategi

0
378

En ny ambitiøs vækststrategi skal øge Lundbeckfondens engagement i modningen af danske biotek-spirer.

I den bredere offentlighed er Lundbeckfonden mest kendt for det vigtige ejerskab af medicinalselskaberne Lundbeck og ALK, redningskoncernen Falck og fondens uddelinger til hjerneforskning.

Men Lundbeckfonden er mere end det. Lundbeckfonden er også en meget aktiv spiller inden for udvikling af dansk biotek. Lundbeckfonden har samlet sine danskbaserede biotekaktiviteter i investeringsenheden Lundbeckfonden Emerge, der har fokus på tidlige investeringer. Ambitionen er at understøtte kommercialisering af banebrydende forskning indenfor biotek med investering, aktiv interaktion og ejerskab.

Lundbeckfonden Emerge støtter hovedsageligt projekter med afsæt i dansk forskning og er med til at skabe værdi i innovative projekter gennem tæt samarbejde med de stiftende parter, detaljerede analyser, direkte finansiel støtte og aktiv involvering.

”Vi er med til at identificere og igangsætte udvikling af videnskabelige muligheder, som gennem dybdegående forsøg og analyser vil kunne føre til banebrydende, nytænkende medicinske løsninger med stort kommercielt potentiale,” siger Christian Elling, managing partner i Lundbeckfonden Emerge.

Lundbeckfonden Emerge skræddersyr størrelsen af sin investering og graden af sin involvering i forhold til det individuelle behov i det pågældende projekt eller firma. Dermed strækker fondens engagement sig fra investering i nye biotek-firmaer i opstartsfasen, hvor det primært er startkapital, der er brug for til arbejdet med at finde ind til kernen af projektet, til investering i lidt mere etablerede biotek-firmaer med igangværende projekter, gerne med internationalt samarbejde og i første faser af kliniske forsøg.

Lundbeckfondens mål er at øge værdiskabelsen og væksten i den danske bioteksektor ved at investere i og opbygge flere sunde virksomheder, der fra begyndelsen baserer deres udvikling på en optimeret udviklingsplan.

Det giver selskaberne mulighed for at tiltrække yderligere internationale investorer og øger chancerne for at lykkes med deres produkter på længere sigt. En positiv effekt af dette er også, at der skabes flere jobs i den danske biotek- og life science-sektor.

CASE: Øger sit engagement i IO Biotech som led i 2030-strategi

Lundbeckfonden står med de øvrige nuværende ejere, Novo Holdings og Sunstone, sammen om at investere i en ny stor serie B-finansieringsrunde i cancer-selskabet IO Biotech. Finansieringsrunden har tiltrukket en række nye, markante internationale investorer til dansk biotek. 

Det er et vigtigt led i Lundbeckfondens 2030-strategi at udvikle porteføljen af healthcare-selskaber og styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv.

”Helt konkret ønsker vi at bane vej for nye og bedre behandlinger til de mange patienter med lidelser, som i dag ikke kan kureres eller behandles i tilstrækkeligt omfang. Og her er IO Biotech et godt eksempel, idet de netop har opnået såkaldt ”breakthrough therapy designation” af deres produktkandidat mod hudkræft fra den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA,” siger Christian Elling, der udover at være managing partner i Lundbeckfonden Emerge også er medlem af bestyrelsen i IO Biotech. 

Lundbeckfonden har været med i IO Biotech siden 2015 og bliver efter finansieringsrunden, der er blandt de største serie B-runder i Europa de seneste 10 år, selskabets største aktionær. 

Hvad Lundbeckfonden Emerge kan
Lundbeckfonden Emerge består af et mindre team af dedikerede medarbejdere med stor erfaring inden for opstart og finansiering af nye biotek-firmaer. Teamet har desuden et stort netværk inden for international venturekapital og solid erfaring med at drive egen virksomhed. Emerge tilbyder, udover den økonomiske støtte, også rådgivning og aktiv deltagelse i porteføljeselskaberne for at optimere udbyttet for alle involverede parter.

Lundbeckfonden Emerge arbejder tæt sammen med stifterne og påtager sig rollen som aktiv mentor eller involverer sig i den daglige drift i opstartsfasen. Hertil kommer vejledning via bestyrelsesposter.

”Vi tilføjer et operationelt perspektiv og sparring. Vi har de erfaringer og kompetencer, der skal til for at hjælpe med at udvikle og eksekvere forretningsplaner. Vi får bygget et selskab op, der kommer bedst mulig fra start. Med andre ord kommer vi ikke kun med penge,” forklarer Christian Elling.

Lundbeckfondens interessefelt og investeringer i dansk biotek spænder vidt, og alle fondens projekter er understøttet af solide videnskabelige data og undersøgelser. Hovedformålet med Lundbeckfonden Emerge er at understøtte banebrydende innovative forskningsprojekter og føre dem gennem de forskellige udviklingsstadier imod et kommercielt produkt. 

”Når biotekselskabet er kommet ud over de tidlige faser, hvor vi har bidraget til at få omsat forskning til projekt, kan vi hjælpe med at syndikere investeringen med internationale venturekapitalfonde, hvilket er helt afgørende for selskabets vækstfase,” siger Christian Elling.

Der er i dag syv selskaber i Emerge-porteføljen, der tilsammen har rejst 2 milliarder kr. 

Hvordan identificerer Lundbeckfonden Emerge lovende projekter? 
”Vi følger godt med i forskningsmiljøerne, hvor vi gerne vil være med til at omdanne de virkelig gode opdagelser til anvendt forskning, så de fører til mere end en artikel i en videnskabelig publikation,” fortæller Christian Elling.

Lundbeckfonden støtter hvert år danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning med over en halv milliard kroner. Uddelingsaktiviteterne er også en måde for Lundbeckfonden Emerge at få øje på mulige fremtidige projekter.

Særligt holder Emerge-teamet øje med, hvem der får bevillinger under det nye virkemiddel, Experiment, som Lundbeckfonden lancerede forrige år. Experiment er dedikeret til særligt dristige og ukonventionelle forskningsideer, der kan prøves af på danske universiteter.

Puljen til Experiment blev uddelt for anden gang i december 2020, hvor 29 forskere ud af 200 ansøgere opnåede støtte til deres spændende og nytænkende forskningsprojekter.

Bevillingerne, der i gennemsnit var på omkring 2 mio. kroner, gør det muligt for den enkelte modtager at arbejde med den dristige hypotese, han eller hun ønsker at afprøve – for derigennem at skaffe ny grundviden eller udvikle nye former for behandlinger, der her og nu eller på sigt vil gavne særligt det neurovidenskabelige område.

Og de emner, 2020-modtagerne af LF Experiment-bevillingerne forsker i, spændte lige fra undersøgelse af ilttilførslen til lysfølsomme celler i øjet til udvikling af nye metoder, der kan analysere væv og proteiner.

”Vi har de erfaringer og kompetencer, der skal til for at hjælpe med at udvikle og eksekvere forretningsplaner. På den måde får vi opbygget et selskab, der kommer bedst muligt fra start. Med andre ord kommer vi ikke kun med penge,” siger Christian Elling, managing partner i Lundbeckfonden. Emerge.

Hvem kontakter hvem?
Trafikken kan gå begge veje. Projekterne kan komme til Lundbeckfonden Emerge, men Lundbeckfonden kan også selv opsøge projekter. Det er næsten altid båret af forskere eller personer med forskningsmæssig baggrund.

I de fleste tilfælde kommer projekterne til Lundbeckfonden Emerge, men ifølge Christian Elling kan det på sigt tænkes, at der kommer mere balance mellem den ind- og udgående trafik.

”Der vil typisk ske organisk vækst via dialoger og netværk,” siger Christian Elling.

Det lange lys
Lundbeckfonden Emerge har et godt flow i sin nuværende portefølje, men Christian Elling reflekterer også over behovet for blivende værdi i biotek-selskaberne.

”Biotek-selskaber bliver typisk opbygget og solgt forholdsvis hurtigt, men måske vi skal blive endnu bedre til at hjælpe selskaberne med selv at udvikle sig. Det peger i retning af, at vi som investor bevarer et ejerskab i selskaberne i en længere periode, og det er jo netop et af de punkter, hvor Lundbeckfonden adskiller sig fra den typiske venturekapitalfond, der ofte arbejder med en kortere investeringshorisont,” siger Christian Elling.

Ambitiøs 2030-strategi for Lundbeckfonden

Lundbeckfonden, der er en af landets store erhvervsdrivende fonde, tager hul på et nyt kapitel med sin strategi for 2030, ”Bringing Discoveries to Lives”, der blev offentliggjort kort før jul. En fordobling af fondens værdi er grundlaget for en fordobling af uddelingerne, der skal sikre Danmark en topplacering som en af verdens førende hjerneforskningsnationer. 

I løbet af de kommende ti år vil Lundbeckfonden fordoble sine faste uddelinger til forskning i Danmark, opbygge et klarere og mere strategisk fokus på hjernen, udvide sin portefølje af langsigtede ejerskaber inden for healthcare og tage konkrete initiativer til at styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv. 

Skærper sit fokus på hjerneforskning i uddelingerne

Med 2030-strategien vil Lundbeckfonden yderligere skærpe sit fokus på hjerneforskning fra i dag ca. 60 pct. af uddelingerne til ca. 90 pct. i 2030.

Det tydelige fokus på hjernen og hjerneforskning er drevet af et stort behov for at skabe viden om hjernen og dens sygdomme. Hjernesygdomme påfører desuden samfundet betydelige omkostninger. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at hver femte dansker lider af en hjernesygdom, og at de direkte og indirekte omkostninger forbundet med disse sygdomme overstiger 100 milliarder kroner om året. Hertil kommer store menneskelige omkostninger for de mange patienter og deres pårørende.

Om Lundbeckfonden 

Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med en værdi på mere end 65 mia. kr. og faste, årlige uddelinger på over 500 mio. kr. til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning – primært inden for hjerneforskning. 

Lundbeckfonden er den største private bidragyder til dansk offentligt udført hjerneforskning og har en ambition om at Danmark skal være en af verdens førende hjerneforskningsnationer. Samtidig arbejder fonden for at højne vidensniveauet i offentligheden om hjernen og dens sygdomme.

Lundbeckfondens erhvervsaktiviteter favner tre store datterselskaber, en international portefølje af 18 venture-selskaber, en portefølje af små biotek-selskaber baseret på forskning fra danske universiteter og intern forvaltning af en formue på ca. 19 mia. kr.

Om Lundbeckfonden: 

www.lundbeckfonden.com

Om Lundbeckfonden Emerge: 

www.lundbeckfondenemerge.com