Transporterhvervet er helt klar til at indfri klimaambitionerne

0
229

Af Carina Christensen, administrerende direktør i ITD

Catrine Christensen, administrerende direktør i ITD.
Foto: Tine Hvolby.

Danske transport- og logistikvirksomheder har gennem mange år arbejdet loyalt for at reducere erhvervets klimaaftryk, og det er en indsats, som vi er meget stolte af. Erhvervet har for eksempel længe haft fokus på at sikre en øget effektivitet, hvor man undgår tomkørsler og udnytter kapaciteten bedst muligt.

Resultatet af disse bestræbelser og mange andre kan aflæses ved, at transporterhvervets CO2-udledning over årene har holdt et stabilt niveau, samtidig med at det nationale transportarbejde er steget betydeligt. Vi ved, at behovet for transport vil stige endnu mere i fremtiden, og vi er derfor også helt klar til at fortsætte vores gode indsats og bidrage konstruktivt til løsning af klimaudfordringerne.

De danske transport- og logistikvirksomheder deler den politiske målsætning om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. For os er det helt afgørende, at de tiltag, som vi sætter i gang på den korte bane, harmonerer med det langsigtede mål om en fossilfri transportsektor i 2050. Ellers risikerer vi, at omstillingen bliver unødvendig tung og dyr. Det budskab har vi også bragt ind i klimapartnerskabet for landtransport.

I ITD anser vi fælles europæiske regler som det vigtigste instrument til at sikre den grønne omstilling af vejgodstransportsektoren. Selvom vi i Danmark både kan og skal igangsætte initiativer, der effektivt understøtter en grøn omstilling af transport- og logistikerhvervet, så skal indsatsen først og fremmest være forankret på EU-plan. Gennem fælles EU-regler kan vi sikre fair og lige konkurrencevilkår for alle transportvirksomheder – uanset hvilket land virksomhederne kommer fra.

Selvom EU længe har arbejdet med klimamål, så er det først inden for de seneste par år, at der for alvor er blevet taget initiativer til at begrænse udledningen fra den tunge vejgodstransport. Det er positivt, at EU nu har taget fat på denne opgave, og der er allerede vedtaget lovgivning, som sikrer en reduktion af vejgodstransportsektorens udledning.

For at sikre, at EU’s klimapolitik bliver tilstrækkelig ambitiøs, bør Danmark dog skubbe yderligere på klimaindsatsen i EU for at skabe de bedste betingelser for den grønne omstilling af transport- og logistikbranchen.

Danmark bør derfor opbygge et tæt og formaliseret samarbejde med ligesindede lande, som kan være med til at sikre, at EU-medlemslandene i fællesskab finder bæredygtige og intelligente løsninger på den grønne omstilling af vejgodstransporten. I dette samarbejde kan landene også sammen lægge pres på de øvrige EU-medlemslande for at øge klimaambitionerne i nødvendigt omfang frem mod 2030.

Vi mener, at Danmark skal stille som krav, at klimaet står helt centralt, når man vedtager nye fælles regler på transport- og logistikområdet i EU. Der er også behov for at genbesøge EU-lovgivningen på transport- og logistikområdet dér, hvor reglerne ikke lever op til hensigten, så det fulde klimapotentiale i den eksisterende EU-lovgivning kan udnyttes langt bedre end tilfældet er i dag.

Herhjemme arbejder ITD og vores medlemmer i det danske transport- og logistikerhverv også meget aktivt på tiltag, der kan øge erhvervets bidrag til CO2-reduktion yderligere.

Der er stor fokus på og interesse for alternative drivmidler, optimal udnyttelse af produktionsapparatet, grøn infrastruktur, grøn efterspørgsel, forskning og udvikling samt samspil med andre transportformer.

Alt sammen områder og løsninger, der på hver sin måde kan bidrage til at sikre, at transporterhvervet fortsætter sin stærke indsats for at indfri de nødvendige og ambitiøse reduktionsmål.

Vejgodstransport er afgørende for at holde gang i vores beskæftigelse, velstand og samhandel. Men med transporten og dens brug af fossile brændstoffer rejser der sig også udfordringer i forhold til klima, miljø og sundhed ikke mindst set i lyset af et stadigt stigende transportbehov.

Læs mere på

www.itd.dk