Storebrand investerer i løsninger på verdens udfordringer

0
338
Philip Ripman, porteføljemanager i Storebrand Global Solutions. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Det haster, hvis verden senest i 2030 skal nå de Verdensmål, som 193 FN-lande har forpligtet sig til. Storebrands investeringsfond, Storebrand Global Solutions, kanaliserer investorernes penge over i de virksomheder, der har de mest lovende bæredygtige løsninger og den største gennemslagskraft.

Siden 1970’erne er det i stadigt stigende omfang blevet dokumenteret i videnskabelige rapporter, bøger, dokumentarfilm og observationer: Menneskeheden, der kun udgør 0,01 pct. af den samlede biomasse, sætter et så kraftigt aftryk på kloden med forurening og ressourceforbrug, at den bliver en trussel for sin egen overlevelse. 

Men der er et hav af udfordringer at give sig i kast med. I den norske finanskoncern Storebrand har man overordnet set et stærkt fokus på bæredygtighed, og indenfor kapitalforvaltningen bliver alle pengene investeret efter en ambitiøs og omfattende bæredygtighedsstrategi. Blandt de mange forskellige løsninger til investorer, der ønsker at investere bæredygtigt, findes der en særlig fond, Storebrand Global Solutions, der som navnet indikerer, fokuserer på at investere i selskaber, der via produkter og services, bidrager med løsninger af de globale problemer. 

”For os starter det med FN’s verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals (SDG). De giver et godt overblik og dermed grundlaget for en fælles forståelse af de bæredygtige udfordringer, vi står overfor. Vi investerer i virksomheder, der har produkter og tjenesteydelser, der kan løse de problemer og dermed har et godt udgangspunkt for at få del i de store kapitalstrømme, der skal til for at løse problemerne. Mange undervurderer, hvor stærk den bæredygtige trend er, og hvor meget kapital, det kræver at lave en global omstilling til en bæredygtig kurs. Vores tilgang er ret enkel: Vi investerer i de selskaber, som har løsningerne,” siger Philip Ripman, porteføljemanager i Storebrand Global Solutions. 

Fonden blev oprettet i 2012 og har i perioden formået at give et gennemsnitligt årligt afkast på 12,87 pct. mod 10,69 pct. i verdensindekset MSCI ACWI NR, som er fondens benchmark. Det seneste år har fonden leveret et afkast på mere end 22 pct. 

Storebrands fokus på bæredygtighed er blevet bemærket ude i verden. På Corporate Knights årlige rangliste, der præsenteres hvert år på World Economic Forum i Davos, blev den norske koncern i år kåret som verdens tredjemest bæredygtige finansvirksomhed og totalt set på tværs af brancher indtager virksomheden nu en plads som nr. 13.

Fire hovedtemaer i investeringsstrategien
Storebrand Global Solutions fokuserer på fire hovedtemaer i investeringsstrategien. Klima, bæredygtige byer, ansvarligt forbrug og ”empowerment”, der handler om at sikre adgang for alle til telekommunikation, sundhedsydelser og finansielle tjenester. Bag disse temaer gemmer sig mange forskellige temaer fra vedvarende energi, genbrug, energieffektivitet og cirkulær økonomi til vand, transport, affaldsbehandling og bæredygtige produkter. 

Mange af problemerne er nært forbundne, og det er også det, der er blevet tydeligt igennem mange år og dannede grundlag for SDG. Verden hænger sammen, og man kan ikke nøjes med at løse enkeltstående problemer, hvis det skal lykkes at opnå en stabil og bæredygtig verden. Ikke mindst i betragtning af, at vi over de næste 30 år kan forvente næsten en fordobling af energibehovet, mens efterspørgslen efter mad og vand vil stige med over 50 pct. i takt med velstandsstigning især i Asien og en global befolkning, der vil nærme sig 10 mia. Der skal også tages hensyn til, at 20 pct. af verdens befolkning stadig ikke har adgang til elektricitet.

”Ved at erstatte traditionelt produceret elektricitet med vedvarende energi kan vi reducere forbruget af ferskvand drastisk, og vandknaphed er et stort problem mange steder. Affaldshåndtering er et andet stort problem – alene på den sydlige halvkugle forventes mængden af affald at blive tredoblet frem mod 2050. Dertil kommer, at 8 mio. tons plastik hvert år ender i oceanerne, og mere end 60 pct. heraf udledes uhindret. Vi er i høj grad også nødt til at håndtere det globale ressourceforbrug, som er vokset støt og ramte 92 mia. ton i 2017 og forventes øget til 190 mia. ton i 2050, hvis ikke vi får vendt udviklingen i retning af et mere cirkulært forbrug,” siger Philip Ripman. 

Global opvarmning har særligt stor fokus i Storebrand Global Solutions, og det er også det tema, der har særligt stor opmærksomhed fra politikere, forbrugere og erhvervsliv verden over. Joe Biden, præsidentkandidat i USA, har forpligtet sig til investeringer på 2.000 mia. dollars til imødegåelse af klimaforandringer. EU-parlamentet vedtog for nyligt, at målet for EU skal være 60 pct. CO2-reduktion i 2030. Og Kina har meldt ud, at landet sigter mod CO2-neutralitet i 2060. 

”Hvis vi skal nå målet om at begrænse opvarmningen til 1,5 grader C, så har vi travlt. Men det er uhyre vigtigt, for klimaforandringer har en lang række effekter. Det forstærker tabet af biodiversitet og ødelæggelsen af habitater og økosystemer. Og alene luftforurening fra brugen af fossile brændstoffer er et stort problem i sig selv. Ifølge WHO indånder 90 pct. af verdens børn forurenet luft. Derfor er vedvarende energikilder og transportsektoren blandt vores store fokusområder,” siger Philip Ripman. 

Storebrand Global Solutions leverer toppræstation. Af figuren fremgår det, at Storebrand Global Solutions, hvis strategi er baseret på bæredygtige investeringer, er blandt de allerbedste ud af 1297 fonde i Morningstars opgørelse.

Standarder for bæredygtige investeringer på vej
Det lyder enkelt at investere i selskaber med bæredygtige løsninger, men i praksis kan det være udfordrende. De mest oplagte selskaber er dem, hvis forretningsmodel er baseret udelukkende på bæredygtige løsninger som f.eks. selskaber, der arbejder med vedvarende energi, vandrensning eller affaldshåndtering. 

Men der er også mange selskaber, der har flere forskelligartede forretningsaktiviteter og derfor er vanskeligere at klassificere. Det er en af årsagerne til, at man ikke hidtil har været i stand til at definere klare standarder for, hvornår man kan definere en virksomhed som mindst 50 pct. bæredygtig. Men man er nu tæt på at have defineret en taksonomi, som kan blive omsat til lovgivning i de nærmeste år, vurderer Philip Ripman.  

Men selv om lovgivningen var på plads, ville det ikke i sig selv være en garanti for en portefølje, der udover at være bæredygtig også giver et godt afkast. Storebrand Global Solutions må selv sørge for at grave langt ned i de forskellige selskaber, når den bæredygtige portefølje skal skrues sammen. 

Storebrand Global Solutions

Storebrands afdeling for kapitalforvaltning har en række investeringsfonde, der også er tilgængelige for danske investorer. Storebrand Global Solutions har siden start i 2012 slået sit indeks MSCI ACWI NR – og det vel at mærke helt uden fossile selskaber. Porteføljen bygger på fire bæredygtige temaer med forbindelse til FN’s Verdensmål: 

Klima: 

Solenergi, vindenergi, energiinfrastruktur.

Bæredygtige byer: 

Vand, affald, transport.

Ansvarligt forbrug: 

Genbrug og cirkulær økonomi, bæredygtige produkter, økodesign. 

Empowerment: 

Adgang for alle til telekommunikation, sundhedsydelser og finansielle tjenester 

”Vores udgangspunkt er temaer og undertemaer, som vi anser for at være vigtige i relation til verdensmålene. Vi anvender flere bæredygtigheds-rating bureauer i den første del af processen og bruger derfra vores egne analyser til at gå længere ned i de enkelte selskaber, som ikke blot skal være bæredygtige men også være attraktive investeringer. 

Undervejs sorterer vi de selskaber fra, som er bedre til at tale om bæredygtighed end til at handle på det – det er stadig ret udbredt i dag. Slutresultatet bliver, at vi finder frem til selskaberne, der er bedst positionerede. Det gælder både de rent løsningsorienterede og de finansielt sunde, velfungerende mere komplekse virksomheder, der har stærke forudsætninger for at kunne medvirke til SDG-løsninger i stor skala,” siger Philip Ripman. 

Det amerikanske præsidentvalg er tæt på, og man kunne frygte, at et genvalg af Trump kunne føre til et tilbageslag i den globale kurs mod bæredygtighed. Faktisk træder USA endegyldigt ud af 2015-klimaaftalen fra Paris dagen efter præsidentvalget. 

”Trump lovede ved sin tiltræden i 2016, at han ville redde kulindustrien. Men hvordan gik det? Nu er det vanskeligt at isolere effekten af, at Trump bliver genvalgt, men jeg tror ikke, at han eller nogen anden vil kunne vende trenden i bæredygtighed, men han kan måske gøre processen mere langsommelig. Men udviklingen mod bæredygtighed fortsætter, og det er det, vi baserer vores langsigtede strategi på,” siger Philip Ripman.

Hvis du vil vide mere om Storebrand kan du kontakte Storebrand Fondene Danmark på tlf. 70 10 40 01 eller kundeservice@storebrandfondene.dk

Du kan også læse mere på

storebrandfondene.dk

Bemærk: 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. 

Data i artiklen er, hvis andet ikke er nævnt, per 14. oktober 2020.