10 danske opskrifter på grøn transport

0
312

Klimakrise, vækst, forståelsespapir, mål for bæredygtighed, CO2-reduktion, social dumping, klimapartnerskaber.

For 3F Transport handler det selvfølgelig om at nå i mål. Men også om, at det sker både bæredygtigt og fair for alle i samfundet

Den politiske dagsorden er fyldt med ord og ønsker om handling for bæredygtighed og grøn omstilling. Og det haster. Det vidner regeringens og et politisk flertals ambitiøse mål om, at Danmark går forrest og forpligter sig til at nedbringe sit udslip af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent, før kalenderen siger 2030.

Det bliver svært, det kræver mod, og det kræver politisk vilje. Men heldigvis er der mange muligheder. Ikke mindst i transportsektoren, der er blandt de største syndere og står for 29 procent af det samlede danske udslip af drivhusgasser.

Blandt de gode muligheder er de 13 klimapartnerskaber, regeringen har nedsat. Her er det erhvervsliv, organisationer og eksperter, der skal komme med bud på løsninger i hver enkelt sektor. Og her tager 3F Transport naturligvis aktivt medansvar for klimaet og reduktion af udslip af drivhusgasser fra transportbranchen.

”For 3F Transport handler det selvfølgelig om at nå i mål. Men også om, at det sker både bæredygtigt og fair for alle i samfundet. Derfor skeler vi hele tiden til alle FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed, når vi bidrager med forslag til grøn omstilling. Vi skal have hele transportbranchen med. Fra virksomheder til kunder og de ansatte. Derfor er intelligente afgifter og veluddannet arbejdskraft, der altid er klar til omstilling og ny teknologi, blandt vores vigtigste bud på løsninger”, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

3F Transport pointerer, at omstilling til grøn transport skal ske socialt retfærdigt, sikre balance i det danske samfund og at de ansatte på transportområdet er centrale medspillere i omstillingen.

På den baggrund har 3F Transport opstillet 10 opskrifter for fair og grøn omstilling. Udgangspunktet er, at den, der forurener, skal betale regningen. Uanset om det er private kunder, transportoperatører eller virksomheder. Men det skal sikres, at klimaløsninger tænkes sammen med en retfærdig skatte- og fordelingspolitik.

Samtidig gør 3F Transport opmærksom på, at grøn omstilling hænger nøje sammen med et fair arbejdsmarked. Det afspejles i de 10 opskrifter for omstilling til grøn transport.

#1: Klimavenlig transportstyring

Der bør indføres et intelligent afgiftssystem for biler, busser og lastbiler, der sikrer fuld betaling for klimabelastning og mindsker trængsel via omlægning af eksisterende afgifter til fordel for differentieret betaling per kørt kilometer.

#2: Ligestilling mellem transportformer

Der bør indføres klima- og afgiftsmæssig ligestilling mellem transportformer. Så afgifterne effektivt påvirker markedet og fremmer de mest miljøvenlige transportformer.

#3: Miljørigtig effektiv nærdistribution

Der bør indføres incitamenter for effektiv nærdistribution. Både i forhold til afgifter og sikring af optimale logistikløsninger, der bidrager til at mindske tomkørsel og trængsel, udnytte hele kapaciteten og fremmer et enstrenget distributionssystem de sidste kilometer frem til kunden.

#4: Styrket sammenhængende kollektiv transport

Den kollektive transport bør styrkes og sammentænkes med et mere intelligent afgiftssystem, parkeringsmuligheder uden for storbyerne og anden infrastruktur, der fremmer kollektiv transport og muligheder for at koble private og kollektive transportformer.

#5: Flere delebiler og mere samkørsel

Der bør sikres øgede incitamenter til brug af delebilsordninger og samkørsel i storskala. Herunder digitale løsninger, der kobler delebiler, samkørsel og taxier effektivt med den kollektive transport.

#6: Mindre tomkørsel

Der bør sikres øgede incitamenter til effektiv transport og mindre tomkørsel på det danske vejnet. Både via intelligente afgifter og krav til transportsektorens operatører.

#7: Bæredygtige investeringer i infrastruktur

Det bør sikres, at fremtidige investeringer i infrastruktur baseres på langsigtede samfundsbehov og klimavenlig transport via planlægning og brug af intelligente afgifter og incitamenter til brug af mest miljøoptimale transportformer.

#8: Erhvervsfremme med klimaprioritet

Der bør indføres nye principper for erhvervsfremme, der sikrer klimaoptimale løsninger i hele transportkæden. Både når der ydes tilskud og i forhold til brug af mindst klimaskadelige brændstoffer og klimaoptimeret distribution fra dør til dør i hele transportkæden.

#9: Investering i uddannelse

Det bør sikres, at der investeres i uddannelse til alle ansatte i transportkæden, så der hele tiden er kompetencer i forhold til såvel brug af ny teknologi, klimavenlig kørsel og optimalt brug af transportnettet.

#10: Fair transport uden social dumping

Det bør sikres, at alle FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed præger klimaløsninger i dansk transport. Ordentlige arbejdsvilkår og lønninger, muligheder for løbende uddannelse og en transportsektor, hvor social dumping, skattesnyd og omgåelse af regler mindskes via effektiv kontrol er en forudsætning for at opnå bæredygtig transport.

3F Transport organiserer alle chauffører, lager- og logistikarbejdere indenfor transportsektoren

Læs mere på

www.3f.dk