Mindre flimmer på fremtidens patientrejse

0
339

Hjerteflimmer kan føre til blodpropper og skal opdages så tidligt som muligt. Derfor har Roche Diagnostics i partnerskab med Nordic Health Lab, praktiserende læger og to tech-startups gennemført et pilotprojekt, hvor personer med symptomer på hjerteflimmer selv overvåger deres hjerterytme derhjemme med elektronisk plaster og en app. Et eksempel på fremtidens smartere og forventeligt kortere patientrejse med en aktiv patient i centrum.

Vi lever længere, flere får kroniske sygdomme, og flere vil leve med mere end én kronisk sygdom. Det forudsætter, at vi tænker på en ny måde – i løsninger, der forebygger og diagnosticerer sygdomme endnu bedre og tidligere end i dag

Gennem foråret har en gruppe nordsjællændere, der har haft symptomer på hjerteflimmer, levet med et elektronisk plaster på brystet og en lille daglig rutine: to gange hver dag har de sat deres finger på mobiltelefonens kamerasensor.

En app på telefonen har målt deres hjerterytme, og ved mistanke om hjerteflimmer, er målingen sendt til vurdering hos den pågældendes egen læge.

Borgeren får besked inden for 48 timer, og hvis der er konstateret hjerteflimmer, henviser den praktiserende læge med det samme den pågældende – nu mulige patient – til videre undersøgelse hos en speciallæge.

Nordic Hearts hedder dette pilotprojekt, som køres i et partnerskab mellem Roche Diagnostics, Nordic Health Lab, fire nordsjællandske praktiserende læger og to tech-startups SmartCardia (elektronisk plaster) og FibriCheck (applikation).

Monitorering derhjemme
Det er imidlertid ikke alle patienter, der eksempelvis har permanent hjerteflimmer. De kan have sjældne anfald, som det kan være svært at fange med de traditionelle undersøgelsesmetoder. Og ofte tager det lang tid for den pågældende at komme til lægen, blive udredt og starte i behandling.

Pilotprojektet Nordic Hearts er et forsøg på at inddrage borgeren som en aktiv bidragsyder i sin egen udredning og behandling af hjerteflimmer, således at borgeren selv tager aktiv del i den diagnostiske undersøgelse i egne, vante omgivelser.

Dels vinder det dyrebar tid, når patienten selv monitorerer sin hjerterytme derhjemme med hjælp fra app og plaster og deler sine data fra FibriCheck-appen med en hjertelæge på Nordsjællands Hospital.

Dels medvirker borgeren ved at gå fra en passiv til en aktiv rolle, som bliver sendt videre til de mere omkostningstunge tilbud hos speciallæge eller hospital. Det vil sige, at det bliver de rette personer, der sendes på den rette patientrejse. Derfor kan det vise sig værdifuldt, at patienter får nye, digitale værktøjer til at monitorere deres hjerterytme.

Forebyggelse og tidlig diagnostik
Hjerteflimmer-projektet er bare ét eksempel på de mange projekter og forventeligt fremtidige nye sundhedsløsninger, som skabes i et tæt samarbejde, der fremover vil komme i sundhedsvæsnet, hvor forebyggelse og tidligere diagnostik får stadig større betydning, forklarer Pernille Schmidt, direktør for Healthcare Development i Roche Diagnostics Danmark:

”Vi lever længere, flere får kroniske sygdomme, og flere vil leve med mere end én kronisk sygdom. Det forudsætter, at vi tænker på en ny måde – i løsninger, der forebygger og diagnosticerer sygdomme endnu bedre og tidligere end i dag. Så udfordringerne går blandt andet ud på, at vi ikke henviser borgere til specialiseret udredning, hvis der ikke er et behov for dette. Vi skal sikre at den ”rette patient kommer i den rette seng”. Den store vision for Nordic Hearts og andre lignende projekter er at forebygge ved at samskabe løsninger, der bliver tænkt ind på et tidligt stadie i patientrejsen og kan bidrage til, at flere kan undgå at komme på hospitalet” siger Pernille Schmidt.

Afprøvning i virkeligt testmiljø
Roche Diagnostics’ partner, Nordic Health Lab, er en uafhængig organisation, der modner, afprøver og udvikler innovative sundhedsløsninger i et tæt samarbejde med det etablerede sundhedssystem, industrielle partnere og vidensinstitutioner.

Nordsjællands Hospital og Hillerød Kommune har stillet sig til rådighed for nye afprøvninger, og Nordic Health Lab er støttet af Industriens Fond. Med hjerteflimmer-projektet Nordic Hearts har Nordic Health Lab indledt et langvarigt, ambitiøst partnerskab med Roche Diagnostics.

”Partnerskabet med Roche Diagnostics skaber mulighed for at vurdere og modne nye løsninger til fremtidens sundhedsvæsen, herunder afprøve prototyper og skabe muligheden for nye og bedre patientrejser. Alt sammen i et virkeligt testmiljø og med udgangspunkt i rigtige udfordringer, der vil skulle løses for at sikre et fortsat bæredygtigt sundhedsvæsen. Fremtidens sundhedsløsninger skal skabes i et samarbejde for at sikre, at de bliver bæredygtige og medfører en reel ændring til det bedre for såvel patient og pårørende, sundhedspersonale, hospital, kommune og samfund. Alle de nævnte kan præge udviklingen af nye løsninger og hurtigere nyde godt af dem i hele sundhedsvæsenet i dets bredeste forstand lige fra hospitalet til patientens eget hjem,” siger CEO for Nordic Health Lab, Tanja Danner.

Fremtidens sundhedsløsninger skal skabes i et samarbejde for at sikre, at de bliver bæredygtige og medfører en reel ændring til det bedre for såvel patient og pårørende, sundhedspersonale, hospital, kommune og samfund

Smartere, bedre, tidligere og billigere
Et gennemgående princip for nye sundhedsløsninger er, at de skal sætte ind med den rette indsats så tidligt som muligt i et patientforløb og sætte patienten i stand til at deltage aktivt i eget sygdomsforløb.

”Alle vores projekter handler grundlæggende om at tilvejebringe nye løsninger på de eksisterende udfordringer, der er og kommer i sundhedsvæsnet, herunder ændre på, hvordan vi anvender tid og ressourcer bedst muligt. Hvordan kan vi anvende diagnostik og behandling så tidligt som muligt og så tæt på patientens eget hjem som muligt? Vi undersøger samtidig, hvilke kompetencer der bliver brug for på et hospital og hos den industrielle partner af diagnostiske løsninger i fremtiden. Det handler om at bruge de fælles ressourcer til at skabe nye løsninger og forretningsmodeller,” siger Tanja Danner.

Device ind – device ud
Partnerskaber er vejen frem, for ingen aktør sidder i dag selv med al den viden, der skal til for at skabe de komplekse løsninger, der er brug for. Det er afgørende, at nye løsninger skabes i fællesskab.

Innovationsprojekter som Nordic Hearts er ikke bare et offentligt-privat samarbejde – det er også et samarbejde mellem etablerede virksomheder og helt nye typer af aktører, der kan skifte alt efter projekt og teknologi.

”Vi er overbeviste om, at de løsninger, vi skal have i fremtiden, ikke kun bliver skabt af de eksisterende spillere på markedet, der laver dem i dag. Hele industribilledet og den måde, man fremstiller, indkøber, implementerer og adopterer løsninger til sundhedsvæsenet på, vil være noget helt andet om 10-15 år. En virksomhed kan ikke længere finpudse en ny diagnostisk prøve i sit eget laboratorium og så regne med, at produktet vil være fremtidssikret. Og omvendt kan sundhedsvæsenet heller ikke bare øge udgifterne til diagnosticering. Hver gang vi tager en ny løsning ind, skal en løsning ud. Industri og sundhedsvæsen har et fælles ansvar for at udvikle nye løsninger, der forbedrer og udvikler sundhedsvæsnet på en bæredygtig måde. Det vil også bidrage til en stadig mere personlig patientrejse, der passer til det enkelte individ,” siger Tanja Danner.

Partnerskaber er det nye normale
Pernille Schmidt bekræfter, at partnerskaber, samskabelse og nysgerrighed på nye økosystemer er blevet det nye normale for Roche Diagnostics.

”Hvor vi tidligere primært kunne udvikle produkter internt med input fra kunder, kommer 99 procent af de gode idéer i dag udefra. Vi er gået skridtet videre og samskaber nye produkter i partnerskaber med andre. Det er også den fremtid, vi ser: Nye former for samarbejde i et eller andet økosystem, hvor vi er flere om at have hånden på kogepladen. Det kræver, at vi får innovation ind fra start up-miljøet og forstår at kombineres deres og vores viden på nye måder.”

De to start ups i Nordic Hearts-projektet kommer ud af det internationale innovationsprogram, Creasphere, som Roche har sat op i München for at støtte start ups med gode idéer og finde nye samarbejdspartnere.

”Vi ønsker at tiltrække patient- og borgercentrerede innovationsprojekter til Danmark og Norden. Det kendetegner Norden, at vi er meget digitale og åbne over for ny teknologi. Det gør det interessant at lægge hjerteflimmer-pilotprojektet i Danmark. Innovation, der har vist sit værd ét sted, kan siden bruges i andre lande, når de er modne til det, og Danmark anvendes her som digitalt testland,” siger Pernille Schmidt.

Fra teknologifokus til problemløsning
En stor del af innovationen på sundhedsområdet hænger ifølge Pernille Schmidt sammen med udbygningen af det nære sundhedsvæsen og sker på den præmis, at borgeren vil spille en mere aktiv rolle i forebyggelse og diagnosticering.

”I vores industri består den væsentligste transformation i, at vi er gået fra at være teknologifokuseret til problemløsningsorienteret. Hvor innovation på sundhedsområdet tidligere tog mere udgangspunkt i den forhåndenværende teknologi, og hvad den kunne bringe os, starter innovationen i dag i det enkelte menneske og en specifik problemstilling, som skal løses. Vi får en mere værdibaseret tilgang med mennesker i centrum, hvilket danner grundlag for helt anderledes løsninger end tidligere,” pointerer Pernille Schmidt.

”Vi kommer i fremtiden til at kigge på definitionerne af, hvornår man er syg og rask. Vi vil selvfølgelig stadig have de højt specialiserede hospitaler, som tager sig af os, når vi bliver akut syge, men mange af de aktiviteter, der foregår i ambulatoriefunktioner i dag, rykker ud enten til patienten selv eller til et samarbejde mellem praktiserende læger og kommuner,” forudser de to partnere, og slutter:

”Fremadrettet er spørgsmålet, om vi stadig skal tale om borgere og patienter, eller om vi ikke hellere skulle tale om mennesker, der lever med forskellige helbredsmæssige tilstande i løbet af deres liv og undervejs får hjælp af forskellige digitale værktøjer. Vi kommer til at leve længere med sygdom, og grænsen vil være individuel for, hvornår man er syg og, hvornår man er rask.”

Personer over 40 år har 20-25 procent risiko for at få hjerteflimmer, og personer med hjerteflimmer har op til fem gange forhøjet risiko for at få en blodprop i hjernen.

Nordic Health Lab er et samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune, som Industriens Fond støtter med 8,9 mio. kr. hen over tre år. Lab’et er etableret på det eksisterende Nordsjællands Hospital i Hillerød og skal bidrage til udvikling af innovative sundhedsløsninger og produkter i danske virksomheder.

Se mere på
www.nordichealthlab.io

Roche Diagnostics A/S leverer diagnostiske løsninger til hele det danske sundhedsvæsen. Virksomheden er et dansk datterselskab af den schweiziske F. Hoffmann-La Roche koncern, som er verdens største biotek-virksomhed. På globalt plan investerede Roche sidste år 74 milliarder kroner i forskning og udvikling.

Se mere på
www.roche.dk/diagnostics

FibriCheck og SmartCardia indgår begge i Roches internationale udviklingsprogram, Startup Creasphere.

Se mere på
www.startupcreasphere.com

Nordic Hearts 1-pilotprojektet er afsluttet, og du kan læse mere om det på:

www.roche.dk/diagnostics